REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Strona www.bazarek-ezoteryczny.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.bazarek-ezoteryczny.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.bazarek-ezoteryczny.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.bazarek-ezoteryczny.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie www.bazarek-ezoteryczny.com umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  3. USŁUGODAWCA – Nobilit sp. z o.o., adres siedziby: Karola Szymanowskiego 46, 64-100 Leszno, adres do doręczeń: Karola Szymanowskiego 46, 64-100 Leszno wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000839996, NIP: 6972376693, REGON: 385999123, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 5 000,00 zł, adres poczty elektronicznej: biuro@bazarek-ezoteryczny.com, tel.: 606 456 666.
  4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   1. korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. komputer z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
   2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
   3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość udostępnionego Klientowi przez Sprzedawcę (wzór formularza-pobierz). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
   4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 ust. 1 i 2.
   5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   6. Skutki odstąpienia od Umowy:
   7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
   8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, dokonane przez niego kwoty uiszczone tylko za towar.
   9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
   10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
   • w której przedmiotem są wytworzone i dostarczone dane w postaci cyfrowej (e-booki, filmy, aplikacje, muzyka, nagrania wizualne lub teksty) z uwagi na specyfikę tego rodzaju treści,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • którą Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy. Konsument składa wówczas oświadczenie o treści: „Dokonuję zamówienia treści cyfrowej, proszę o natychmiastowe wykonanie umowy. Zostałem poinformowany/a, że utracę przysługujące mi prawo do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.”,
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana i wymagająca specjalnych warunków transportu, wymagana temperatura przechowywania przez Producenta.
   • w przypadku odwołania kursu w sytuacji zbyt małej ilości osób chętnych do uczestniczenia w kursie lub z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy za które nie ponosi odpowiedzialności.
   1. W przypadku odwołania kursu z przyczyn wskazanych w ust. 7 pkt 7 zostanie wyznaczony kolejny termin uruchomienia kursu lub jego odwołania o czym Klient zostanie poinformowany na podany w formularzu rejestracji adres e-mail w terminie najpóźniej 7 dni przed datą kursu.
   2. W przypadku odwołania kursu bez wyznaczenia kolejnego terminu Sprzedawca dokona zwrotu opłaty w terminie 14 dni o dnia poinformowania Klienta o odwołaniu kursu.
   3. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 21 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 21 dni, zostanie potrącone 100 % wpłaconej kwoty. Koszt ten pokrywa koszty organizatora związane z materiałami i przygotowaniem kursu oraz rezerwacja miejsca na kursie, którego ilość miejsc jest z góry ograniczona, w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych ergonomicznych.
   4. Uczestnikowi, który zapłacił całość opłaty ceny za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 21 dni, zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty. 
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bazarek-ezoteryczny.com
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  2. ŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
   1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bazarek-ezoteryczny.com korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością www.bazarek-ezoteryczny.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bazarek-ezoteryczny.com, bez zgody Usługodawcy.
   2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.bazarek-ezoteryczny.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
   2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.